Χρυσά πλακίδια περιδεραίου με αρχαϊκές μορφές

Από τη Ρόδο. 650-600 π.Χ.
(EAM/NAM Στ. 241)