Ζεύγος χρυσών ενωτίων με ιππαλεκτρυόνες

Από τα Σπάτα Αττικής. Ύστερος 6ος αι. π.Χ.
(EAM/NAM Στ.237).