Χάλκινο ειδώλιο στον τύπο του κούρου

Από το Ιερό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες. 550-500 π.Χ.
(EAM/NAM X 13685)

Ίσως παριστάνει τον Απόλλωνα. Διακρίνονται τα ανατομικά χαρακτηριστικά και η προσπάθεια απόδοσης της μυολογίας του σώματος.