Αργυρός κάδος

Από τον μακεδονικό τάφο του Πιλάφ Τεπέ στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας. 3ος αι. π.Χ.
(EAM/ΝΑΜ 12079)

Η μία πρόσφυση από τις λαβές που λείπουν κοσμείται
με ανάγλυφη κεφαλή Ηρακλή με λεοντή.