Λίθινα κρεμαστά κοσμήματα-περίαπτα

Από το Σέσκλο και το Διμήνι, Θεσσαλία. Νεότερη Νεολιθική, 5300-4500 π.Χ.
(EAM/NAM Π 5980, Π 6004.10)

Από μαύρο στεατίτη, ανθρώπινη μορφή με μάσκα ζώου ή όρθιο ζώο. Σε πράσινο σχιστόλιθο αποδίδεται σχηματικά η γυναικεία μορφή ως δακτυλιόσχημο περίαπτο.