Ζεύγος χρυσών περιβραχιονίων με σφραγιδολίθους

Από τον τάφο της Φιλωτέρας Αμυμώνης στον Κεραμεικό. 3ος αι. μ.Χ.
(EAM/ΝΑΜ Χρ. 4-5)

Τρεις από τους σφραγιδολίθους φέρουν παραστάσεις Αρτέμιδος Σαρδιανής, Αρτέμιδος Εφεσίας και Τύχης-Fortuna αντίστοιχα, δηλώνοντας ότι η κάτοχος των περιβραχιονίων ήταν μυημένη σε ανατολικές λατρείες.